• Sun. Jun 23rd, 2024

9th Maths

"प्रयत्न तुमचा, साथ आमची"

सेतू अभ्यास उत्तर चाचणी : इयत्ता-9 वी  | Bridge Course Post Test : Std- 9th

सेतू अभ्यास उत्तर चाचणी : इयत्ता-9 वी  | Bridge Course Post Test : Std- 9th सेतू अभ्यासाची उत्तर चाचणी उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. प्रत्येक वर्गानुसार व विषयानुसार उत्तर चाचणी…

सेतू अभ्यास पूर्व चाचणी-९ वी | Bridge Course Pre Test-9th

सदर सेतु अभ्यासाला सुरुवात करण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांची विषयनिहाय पूर्व चाचणी घेण्यात यावी. उत्तरपत्रिका तपासून शिक्षकांनी विद्यार्थ्याच्या गुणांच्या नोंदी स्वतःकडे ठेवाव्यात. सेतू अभ्यास (२०२3-२४)  १. सदर सेतू अभ्यास हा २० दिवसांचा (शालेय…

नववी निकाल सॉफ्टवेअर 2022-23 | 9th Result Software 2022-23

१) नववी निकाल सॉफ्टवेअर 2022-23 सूचना:- निकाल SOWFTWER मध्ये फक्त 91 विद्यार्थ्याचा निकाल तयार होईल.यामध्ये कोणतीही COLUMN अथवा ROW  DELETE किंवा INSERT करू नये. दुसऱ्या SHEET वरती जाण्यासाठी MAIN MENU…